Nishikori’s Coach Michael Chang Switches to Srixon Racquets

Nishikori’s coach, tennis legend Michael Chang has just announced that he’s switching to a Srixon tennis racquet….